لیست موجودی لوله تیتانیوم گرید 2

ردیف عنوان ساخت استاندارد سایز طول (متر) وزن(کیلوگرم) گواهینامه
1 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 8*6 3 50 دارد
2 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 10*8 3 50 دارد
3 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 12*10 3 40 دارد
4 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 14*12 3 50 دارد
5 لوله تیتانیوم اوکراین گرید 2 16*15 4 150 دارد
6 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 18*15 4 20 دارد
7 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 19*16.5 6 1600 دارد
8 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 19*15 5 500 دارد
9 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 21*12 3 158 دارد
10 لوله تیتانیوم آمریکایی گرید 2 25*24 3 108 دارد
11 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 25*22 3 156 دارد
12 لوله تیتانیوم اوکراین گرید 2 25*21 3 251 دارد
13 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 33*30 3 60 دارد
14 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 33*29 3 40 دارد
15 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 33*20 2 142 دارد
16 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 33*15 4 10 دارد
17 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 38*36 3 120 دارد
18 لوله تیتانیوم اوکراین گرید 2 38*35 5 530 دارد
19 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 38*34 3 180 دارد
20 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 42*38 3 53 دارد
21 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 42*39 3 47 دارد
22 لوله تیتانیوم اوکراین گرید 2 42*32 2 42 دارد
23 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 48*45 3 50 دارد
24 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 48*30 2 81 دارد
25 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 50*46 3 30 دارد
26 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 60*52 6 150 دارد
27 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 60*40 4 258 دارد
28 لوله تیتانیوم اوکراین گرید 2 76*73 1 30 دارد
29 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 90*78 4 140 دارد
30 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 90*66 3 33 دارد
31 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 102*99 4 190 دارد
32 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 114*104 3 50 دارد
33 لوله تیتانیوم اوکراین گرید 2 120*114 3 16 دارد
34 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 141*127 3 43 دارد
35 لوله تیتانیوم اوکراین گرید 2 160*148 3 84 دارد
36 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 168*156 3 45 دارد
37 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 270*248 6 500 دارد
38 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 270*248 2 127 دارد
39 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 300*320 2 - دارد
40 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 330*350 2 - دارد
41 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 390*406 2 - دارد
42 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 440*450 2 - دارد
43 لوله تیتانیوم ایتالیا گرید 2 270*248 2 - دارد