لیست موجودی انبار میلگرد اینکونل 600

ردیف عنوان ساخت استاندارد سایز طول (متر) وزن(کیلوگرم) گواهینامه
1 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 6 3 100 دارد
2 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 10 3 150 دارد
3 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 15 3 110 دارد
4 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 20 3 98 دارد
5 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 25 3 190 دارد
6 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 30 3 90 دارد
7 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 40 3 100 دارد
8 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 50 3 150 دارد
9 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 60 3 90 دارد
10 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 80 2 90 دارد
11 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 100 2 162 دارد
میلگرد ایتالیا اینکونل 600 120 2 - دارد
میلگرد ایتالیا اینکونل 600 160 2 - دارد
11 میلگرد ایتالیا اینکونل 600 200 2 - دارد