لیست موجودی انبار تیتانیوم گرید 2

ردیف عنوان ساخت استاندارد سایز(میلیمتر) طول (متر) وزن(کیلوگرم) گواهینامه
1 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 1 99 دارد
2 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 1.5 80 دارد
3 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 2 100 دارد
4 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 2 2 190 دارد
5 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 2.5 2 160 دارد
6 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 3 2 250 دارد
7 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 3.5 2 120 دارد
8 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 4 2 300 دارد
9 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 5 3 60 دارد
10 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 6 3 200 دارد
11 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 8 3 70 دارد
12 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 10 3 130 دارد
13 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 12 3 60 دارد
14 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 14 3 100 دارد
15 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 16 3 100 دارد
16 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 18 3 100 دارد
17 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 19 3 100 دارد
18 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 20 3 200 دارد
19 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 22 2 100 دارد
20 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 25 3 100 دارد
21 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 27 3 100 دارد
22 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 30 3 100 دارد
23 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 32 3 100 دارد
24 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 35 3 100 دارد
25 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 40 3 100 دارد
26 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 45 3 100 دارد
27 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 47 3 100 دارد
28 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 50 3 100 دارد
29 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 55 3 100 دارد
30 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 60 3 150 دارد
31 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 65 3 100 دارد
32 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 70 3 200 دارد
33 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 75 3 100 دارد
34 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 80 3 200 دارد
35 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 85 3 100 دارد
36 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 90 3 200 دارد
37 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 95 3 100 دارد
38 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 100 3 600 دارد
39 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 110 3 95 دارد
40 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 120 3 دارد
41 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 130 2 دارد
42 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 140 2 دارد
43 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 150 2 دارد
44 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 160 2 دارد
45 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 180 2 دارد
46 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 200 2 دارد
47 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 220 1 دارد
48 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 240 1 دارد
49 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 250 1 دارد
50 کلاف تیتانیوم ایتالیا گرید 2 300 1 دارد