لیست موجودی انبار میلگرد تیتانیوم گرید 2

ردیف عنوان ساخت استاندارد سایز(میلیمتر) طول (متر) وزن(کیلوگرم) گواهینامه
1 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 1 99 دارد
2 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 1.5 80 دارد
3 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 2 100 دارد
4 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 2 2 190 دارد
5 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 2.5 2 160 دارد
6 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 3 2 250 دارد
7 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 3.5 2 120 دارد
8 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 4 2 300 دارد
9 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 5 3 60 دارد
10 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 6 3 200 دارد
11 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 8 3 70 دارد
12 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 10 3 130 دارد
13 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 12 3 60 دارد
14 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 14 3 100 دارد
15 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 16 3 100 دارد
16 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 18 3 100 دارد
17 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 19 3 100 دارد
18 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 20 3 200 دارد
19 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 22 2 100 دارد
20 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 25 3 100 دارد
21 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 27 3 100 دارد
22 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 30 3 100 دارد
23 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 32 3 100 دارد
24 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 35 3 100 دارد
25 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 40 3 100 دارد
26 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 45 3 100 دارد
27 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 47 3 100 دارد
28 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 50 3 100 دارد
29 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 55 3 100 دارد
30 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 60 3 150 دارد
31 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 65 3 100 دارد
32 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 70 3 200 دارد
33 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 75 3 100 دارد
34 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 80 3 200 دارد
35 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 85 3 100 دارد
36 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 90 3 200 دارد
37 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 95 3 100 دارد
38 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 100 3 600 دارد
39 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 110 3 95 دارد
40 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 120 3 دارد
41 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 130 2 دارد
42 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 140 2 دارد
43 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 150 2 دارد
44 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 160 2 دارد
45 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 180 2 دارد
46 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 200 2 دارد
47 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 220 1 دارد
48 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 240 1 دارد
49 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 250 1 دارد
50 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 2 300 1 دارد