لیست موجودی انبار میلگرد تیتانیوم گرید 23

ردیف عنوان ساخت استاندارد سایز ( میلیمتر) طول(متر) وزن ( کیلوگرم) استاندارد
1 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 3.5 3 50 دارد
2 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 4.0 3 75 دارد
3 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 4.5 3 83 دارد
4 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 5.0 3 50 دارد
5 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 5.5 3 68 دارد
6 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 6.0 3 100 دارد
7 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 8.0 3 86 دارد
8 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 10.0 3 54 دارد
9 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 12.0 3 73 دارد
10 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 14.0 3 96 دارد
11 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 23 ASTM F136 16.0 3 85 دارد