لیست موجودی میلگرد تیتانیوم گرید 5

ردیف عنوان ساخت استاندارد سایز(میلیمتر) طول (متر) وزن(کیلوگرم) گواهینامه
1 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 3.5 120 دارد
2 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 4 300 دارد
3 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 4.5 100 دارد
4 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 5 2 60 دارد
5 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 5.5 2 100 دارد
6 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 6 2 200 دارد
7 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 8 2 70 دارد
8 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 10 2 130 دارد
9 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 12 3 60 دارد
10 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 14 3 100 دارد
11 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 16 3 100 دارد
12 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 18 3 100 دارد
13 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 19 3 100 دارد
14 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 20 3 200 دارد
15 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 22 3 100 دارد
16 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 25 3 100 دارد
17 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 27 3 100 دارد
18 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 30 3 100 دارد
19 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 32 2 100 دارد
20 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 35 3 100 دارد
21 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 40 3 100 دارد
22 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 45 3 100 دارد
23 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 47 3 100 دارد
24 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 50 3 100 دارد
25 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 55 3 100 دارد
26 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 60 3 150 دارد
27 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 65 3 100 دارد
28 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 70 3 200 دارد
29 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 75 3 100 دارد
30 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 80 3 200 دارد
31 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 85 3 100 دارد
32 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 90 3 200 دارد
33 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 95 3 100 دارد
34 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 100 3 600 دارد
35 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 110 3 95 دارد
36 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 120 3 دارد
37 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 130 3 دارد
38 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 140 3 دارد
39 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 150 3 دارد
40 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 160 3 دارد
41 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 180 2 دارد
42 میلگرد تیتانیوم ایتالیا گرید 5 200 2 دارد