لیست موجودی انبار میلگرد مونل 400

ردیف عنوان ساخت استاندارد سایز طول (متر) وزن(کیلوگرم) گواهینامه
1 میلگرد ایتالیا مونل 400 6 3 100 دارد
2 میلگرد ایتالیا مونل 400 10 3 150 دارد
3 میلگرد ایتالیا مونل 400 15 3 110 دارد
4 میلگرد ایتالیا مونل 400 20 3 98 دارد
5 میلگرد ایتالیا مونل 400 25 3 190 دارد
6 میلگرد ایتالیا مونل 400 30 3 90 دارد
7 میلگرد ایتالیا مونل 400 40 3 100 دارد
8 میلگرد ایتالیا مونل 400 50 3 150 دارد
9 میلگرد ایتالیا مونل 400 60 3 90 دارد
10 میلگرد ایتالیا مونل 400 80 2 90 دارد
میلگرد ایتالیا مونل 400 100 2 162 دارد
میلگرد ایتالیا مونل 400 120 2 - دارد
میلگرد ایتالیا مونل 400 160 2 - دارد
11 میلگرد ایتالیا مونل 400 200 2 - دارد