لیست موجودی ورق تیتانیوم گرید 2

ردیف عنوان ساخت استاندارد ضخامت سایز(میلیمتر) تعداد برگ وزن(کیلوگرم) گواهینامه
1 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 0.5 1000*2000 30 135 دارد
2 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 0.6 1000*2000 28 154.5 دارد
3 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 0.7 1000*2000 25 187.5 دارد
4 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 0.8 1000*2000 26 221 دارد
5 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 1 1000*2000 30 276 دارد
6 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 1.5 1000*2000 11 148.5 دارد
7 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 2 1000*2000 29 530.7 دارد
8 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 3 1000*2000 30 819 دارد
9 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 4 1000*2000 17 612 دارد
10 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 5 1000*2000 15 697.5 دارد
11 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 6 1000*2000 9 496.8 دارد
12 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 7 500*1000 7 128 دارد
13 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 8 1000*2000 5 360 دارد
14 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 10 1000*2000 5 455 دارد
15 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 12 1000*2000 3 336 دارد
16 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 12 1000*1100 1 602 دارد
17 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 13 900*4100 2 440 دارد
18 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 15 1000*2000 2 276 دارد
19 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 20 1000*2000 1 185 دارد
20 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 25 1000*2000 1 230 دارد
21 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 30 1000*2000 1 276 دارد
22 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 40 110*4100 1 830 دارد
23 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 50 110*1500 1 380 دارد
24 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 80 500*900 1 165 دارد
25 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 2 ابعادی 308 دارد
26 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 3 ابعادی 550 دارد
27 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 4 ابعادی 576 دارد
28 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 5 ابعادی 620 دارد
29 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 6 ابعادی 1220 دارد
30 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 8 ابعادی 1580 دارد
31 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 10 ابعادی 408 دارد
32 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 2 12 ابعادی 650 دارد