لیست موجودی انبار ورق تیتانیوم گرید 5

ردیف عنوان ساخت استاندارد ضخامت سایز(میلیمتر) تعداد برگ وزن(کیلوگرم) گواهینامه
1 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 0.7 1000*2000 5 36.8 دارد
2 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 1 1000*2000 6 54 دارد
3 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 1.5 1000*2000 3 40.5 دارد
4 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 2 1000*2000 7 129.5 دارد
5 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 3 1000*2000 3 81 دارد
6 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 4 1000*2000 3 108 دارد
7 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 5 1000*2000 1 45.6 دارد
8 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 6 1000*2000 2 108.3 دارد
9 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 8 1000*2000 1 72.2 دارد
10 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 10 1000*2000 1 90.1 دارد
11 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 12 1000*2000 1 138 دارد
12 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 16 500*1000 1 147 دارد
13 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 20 1000*2000 1 184 دارد
14 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 25 1500*1500 2 310 دارد
15 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 33 1100*1000 1 167 دارد
17 ورق تیتانیوم ایتالیا گرید 5 40 1000*2000 1 370